Home ข้อคิด 9 อย่าง ระหว่างคนจนกับคนรวย ที่เราควรจะเข้าใจมัน

9 อย่าง ระหว่างคนจนกับคนรวย ที่เราควรจะเข้าใจมัน

0 second read
0

1. คนรวย ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ย าก

คนจนและคนชั้นกลาง ส่วนมากนั้นจะต่อต้ านการเปลี่ยนแปลง

เพราะคนชั้นกลางรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลง จะคุ กค ามชีวิตที่ตนเองเคยชิน

ขณะที่คนรวยนั้น คิดว่า การเปลี่ยนแปลง อาจทำให้ชีวิตดีกว่าเดิม เขาคิดว่า

ในการเปลี่ยนแปลงมักมีโอกาสที่เขาอาจจะคว้าไว้ได้

2. คนรวย คิดย าว

คนชั้นกลางคิ ดสั้ น คนจนมักจะคิด อะไรแบบวันต่อวัน คนชั้นกลาง

มักจะคิดเป็นเดือนต่อเดือน คือคิดถึงวันเงินเดือนออก แล้วคนรวยจะต้องคิดย าว

เป็นปี ๆ หรือหลายปี ในใจของคนจนเขามักคิดแค่ เฉพาะเรื่องของความอยู่รอด

ขณะที่คนชั้นกลาง คิดถึงเรื่องความสุขสบาย จากการจับจ่าย ส่วนคนรวย

เป้าหมายของพวกเขาชัดเจนมาก การคิดย าวนั้น มีพลังมหาศาลเพ ราะมันจะทำให้

เขาอดออม และลงทุนระยะย าวทำให้เงินงอกเงย แบบทบต้นเป็นเวลานาน

3. คนรวย กล้ารับความเสี่ ย ง ที่ได้พิจารณามาดีแล้ว

คนจนและคนชั้นกลาง ส่วนมากนั้นจะกลั วที่จะรับความเสี่ ยง นี่เป็นนิสัย

ที่เป็นจุ ดอ่อน ที่สุดของคนจน และคนชั้นกลาง คนที่ไม่ยอมรับความเสี่ ยงเลย

มักพล าดที่จะได้รับผลตอบแทนดี ๆ ส่วนคนที่กล้ารับความเสี่ ย ง จะสามารถสร้าง

ผลตอบแทนที่ดีได้ โดยความเสี่ ยงจริง ๆ จะมีน้อยมาก ก็คือ คนชั้นกลางส่วนใหญ่

มักจะกลัวการลงทุ นในหุ้ น ที่มีความผันผวนของร าคาโดยที่เขาไม่พย าย ามศึกษาว่า

ในระยะย าวแล้วมันอาจจะมีความคุ้ม กว่าการฝากเงิน และในอีกมุมหนึ่ง

คนที่กล้ารับความเสี่ ยงอย่างบ้ าบิ่น เช่น คนที่เล่นหุ้ นวันต่อวัน ก็ไม่ใช่นิสัยของคนรวย

เพราะคนรวยนั้น จะต้องรับความเสี่ ยง เฉพาะที่มีการพิจารณา ที่ถี่ถ้วนแล้วเท่านั้น

4. คนรวย มีแหล่งร ายได้ มากมาย

คนจนคนชั้นกลาง มีเพียงแค่หนึ่งหรือสอง ข้อนี้ไม่แน่ใจว่าคนรวย มีร ายได้จากหลายแหล่ง

เพร าะรวยแล้ว จึงไปลงทุ นในทรัพย์สินหลาย ๆ อย่าง หรือว่าพวกเขามีทรัพย์สิน

หลายอย่างจึงทำให้ร วย แต่ที่เห็นได้ชัดคือ คนชั้นกลางมักไม่ลงทุ นในทรัพย์สิน

ที่มีความเสี่ ยง ทำให้ร ายได้ มักจะมาจากเงินเดือนเท่านั้น

5. คนรวย พูดเกี่ยวกับไอเดีย

คนชั้นกลาง พูดเกี่ยวกับสิ่งของ คนจนพูดถึงเรื่องของคนอื่น

และไม่ได้หมายความว่าคนรวยไม่พูดเกี่ยว กับเรื่องสิ่งของหรือคนอื่นหรอกนะ

แต่คือ คนรวยจะพูดถึงเรื่อง ของคนอื่นน้อยกว่าคนจนไง แล้วมักจะเป็นคนที่มี

แนวความคิดดี ๆ มากกว่าคนชั้นกลางและคนจนนั่นแหละ เบื้องหลังของนิสัย

ในเรื่องนี้ คงอยู่ที่ว่าคนรวยนั้น มักจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่า คนจน

ในขณะที่คนชั้นกลาง อาจจะเน้นการทำงานประจำ

6. คนรวย เรียนรู้ เติบโตได้เรื่อยๆ

คนจนคนชั้นกลางพวกเขา คิดว่าการเรียนรู้ จบที่โรงเรียน เรื่องเหล่านี้เป็นหัวใจเศร ษฐีจริง ๆ

เพราะในความรู้สึกของผม การเรียนรู้จากโรงเรียน คือพื้นฐานที่เราได้ศึกษาเท่านั้น

และเวลาหลังจากการเรียนในโรงเรียนนั้น ย าวมากเป็นหลายสิบปี

ฉะนั้น ความรู้ส่วนใหญ่ มันควรเกิดขึ้น หลังจากที่เราเรียนจบจากโรงเรียน

ฉะนั้น คนรวยจึงน่าจะมีนิสัยรักการอ่ าน หรือการหาความรู้ไปเรื่อย ๆ

ขณะที่คนชั้นกลางเมื่อเรียนจบก็มักจะไม่สนใจอ่ านหนังสือ หรือหาความรู้

แล้วคนรวย ก็มักจะศึกษ าต่อเพ ราะเห็นถึงความสำคัญ ที่นำไปสู่ความมั่งคั่งได้

7. คนรวย ทำงานเพื่อหากำไ ร

คนจนคนชั้นกลาง พวกเขาทำงานเพื่อจะได้ค่าจ้ าง คนรวย มองว่านี่คือ

หนทางที่จะทำให้ร วยได้มากกว่า แม้ว่าจะมีความเสี่ ยงก็ตาม และขณะที่คนชั้นกลาง

มักจะไม่กล้าเสี่ ยงและอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่า จึงมุ่งไปที่

การหางานที่มีร ายได้แน่นอน แต่การใช้แร งงานนั้น มีน้อยคนที่จะรว ยได้

8. คนรวย ชอบตั้งคำถาม ที่เป็นบวก สร้างกำลังใจให้ตัวเอง

คนจนคนชั้นกลาง ชอบตั้งคำถาม ที่เป็นลบ บั่นทอนตัวเอง ส่วนคนรวย

มักจะคิดว่าฉันจะสร้างร ายได้เป็นเท่าตัว ในปีนี้ได้ยังไง ในวิกฤตเช่นนี้

มีโอกาสอะไรซ่อนอยู่บ้าง คนจนและคนชั้นกลางมักจะคิดว่าทำไมเรื่องแย่ ๆ

จึงต้องมาเกิดกับฉันด้วย เพราะโอกาสของคนเราไม่เท่ากันหรือยังไง

9. คนรวย เน้นการเพิ่มขึ้น ของความมั่งคั่ง

เน้นการเพิ่มของเงินเดือน เป้าหมายของ คนรวยนั้นอยู่ที่ว่า ตัวเอง

มีความมั่งคั่ง เพิ่มขึ้นแค่ไหน โดยมองที่ภาพรวม ฉะนั้น หากเขามีหุ้ นอยู่

การที่หุ้ นมีมู ลค่าเพิ่มขึ้น เค้าก็มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น โดยที่เขาไม่ต้องเสี ยภ าษี

แต่คนชั้นกลาง พย าย ามทำงานเพื่อ ให้มีเงินเดือนสูง แต่เขาอาจจะลืมไปว่า

เขาจะต้องเสี ยภ าษีเพิ่มขึ้นด้วย คือคนรวย เน้นการลงทุ นใช้เงินทำงาน

คนชั้นกลางเน้น การใช้แร งงานของตนเอง เป็นหลัก

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …