Home ข้อคิด 8 สิ่ง หากมีความเข้าใจ ทำทุกวันชีวิตไม่ตกต่ำ

8 สิ่ง หากมีความเข้าใจ ทำทุกวันชีวิตไม่ตกต่ำ

0 second read
1

1. ให้จิตใจตั้งมั่นด้วยกำลังของสมาธิ

ฝึกฝนสมาธิเพื่อเป็นฐานกำลังของชีวิต ฝึกการใช้ความคิดอย่ างมีคุณภาพ ไม่ฟุ้งซ่านในเรื่องที่ผ่านมาไม่กังวลเรื่องอนาคต แต่ให้มีพลังอยู่กับปัจจุบัน กำหนดจิตอยู่กับสิ่งที่ต้องทำ ทำกิจต่างๆ ด้วยจิตว่าง อันเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์

2. มีความเข้าใจชีวิต ด้วยความเป็นจริง

เห็นว่า ชีวิตคือของชั่ วคราว และสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นผลอันเกิดจาก การกระทำของเราทั้งอดีตและปัจจุบัน บุญบ าปมีจริง การเวียนว่ายมีจริง จงรู้จักเห็น โ ท ษ ของความสุข

เห็น โ ท ษ ของความทุ กข์ เห็น โ ท ษ ของการได้มา เห็น โ ท ษ ของการเสี ยไป เห็นหนทางแก้ไขความทุ กข์ที่ถูกต้อง และเดินตามแนวทางอย่างถูกต้อง ซึ่งแนวทางที่ถูกต้องดังกล่าวนั้น ก็จำเป็นต้องมีวิธีศึกษาและปฏิบัติที่ถูกต้องด้วย

3. พูดจามีธรรม

คือไม่พูดความเท็ จ ไม่พูดจาทำล า ย น้ำใจคนลอื่น ไม่พูดความจริงที่ไร้ประโยชน์ พูดจาสุภาพ พูดจามีประโยชน์ และเหมาะสมกับกาลเทศะ

4. ประกอบอาชีพด้วยความเพียรและความดี

คือไม่ประกอบอาชีพเบียดเบียน เอาเปรี ยบผู้อื่นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ให้ประกอบการงานด้วยความโปร่งใส สุจริตอย่ างเต็มกำลังความสามารถของเรา ประกอบการงานด้วยหลักอิทธิบาทสี่ คือมีใจรักในงาน ทุ่มเทในงาน มีสมาธิจดจ่อในงาน ปรับปรุงพัฒนาในงานอยู่เสมอ

5. รู้จัก กำ จั ด จุ ด ดำ ในใจของตัวเอง

คือรู้จักจัดการ กิ เ ล ส ตั น ห า ของตน ไม่ตกอยู่ใต้อำน าจวัตถุเงินทอง ละลดความสุขทาง ก า ม คือละความสุขทาง กาย ตา หู จมูก ลิ้น เห็นโท ษ ของความสุขที่ได้จากกิน ก า ม เ กี ย ร ติ

เพิ่มพูนความสุขทางใจ คือ สุขจากสมาธิ สุขจากการวางตนอยู่เหนือสถานการณ์ รู้จักเมตตา ช่วยเหลือ ยินดี และปล่อยวาง

6. จัดสรรชีวิต ให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาจิตใจอยู่เสมอ

คือรู้จักจัดสรรชีวิตให้มีความสัปปายะ มีความสงบเย็น เรียบง่าย คบเพื่อนสงบเย็น อยู่ในสถานที่สงบเย็น ดำเนินชีวิตอยู่ในธรรม ไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในกระแส ตั น ห า อันเป็นต้นกำเนิดของความเดือ ด ร้อน และโ ง่เขลา

7. รู้จักสิทธิของคนอื่น

คือไม่ใช้กำลัง คำพูด และอำน าจ ทำ ร้ า ย ผู้อื่น ไม่ ข โ ม ย ของของใคร ไม่ผิ ดลูกผิ ดเมียใคร ไม่ทำล ายสิ่งของอันเป็นที่รักของใคร มีใจสงเคราะห์คนในครอบครัว เพื่อนฝูง สังคม ผู้อื่น และโลกตามกำลังเสมอ

8. รู้ตัวทั่วพร้อม

รู้จักกำหนดสติว่าขณะนี้กำลังทำสิ่งใดอยู่ พูดกับใคร และสิ่งนี้จะมีผลยังไงต่อชีวิต กำลังเดินให้รู้ว่าเดิน กำลังนั่งให้รู้ว่านั่ง กำลังกินให้รู้ว่ากิน กำลังทำอะไรให้รู้สึกตัวอยู่เสมอ

เห็นความคิด เห็นความรู้สึก เห็นการเกิดดับของความคิด ความรู้สึก และความเป็นไปของสิ่งต่างๆ ดำเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญา

ขอขอบคุณ getwellsoonxoxo

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …