Home ข้อคิด 7 สายงานยุคนี้ ที่เป็นอาชีพที่ต้องการ ในยุค 5.0

7 สายงานยุคนี้ ที่เป็นอาชีพที่ต้องการ ในยุค 5.0

0 second read
0

1. สายพย าบ าล ดูแลผู้สูงอายุ

ในอนาคตอันไม่ไกลนี้ คาดว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้านคน

ทำให้ข้างหน้านี้ หลายครอบครัวมีความต้องการ ให้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับการพย าบ าล

ดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความต้องการ ผู้ที่เรียนสายพย าบ าลมากขึ้นตามไปด้วย

เนื่องจากคนยุคดิจิตัล ยังมีกลุ่มคนมากมาย นิยมทำงานนอกบ้าน ที่ไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว

ทำให้มีความจำเป็น ต้องอาศัยพย าบ าลหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลช่วย ซึ่งค่าจ้ าง

ในปัจจุบันเทียบเท่า กับระดับปริญญ าตรีหรืออาจะมากกว่าด้วยซ้ำ

2. สายแนะแนว การประกอบอาชี พเสริม

ในยุคนี้ใครก็มีอาชีพสำรอง เพราะเหตุนี้ ทำให้มนุษย์เงินเดือน ที่อย ากมีร ายได้เสริม

หันมาหาเรียนหลักสู ตรต่าง ๆ จากโลกอ อนไ ลน์ ซึ่งส่วนใหญ่นั้น เป็นการสอนอาชีพ

เพื่อพัฒนา ด้านวิชาชีพ เพราะถือว่าได้รับความนิยมมาก ทั้งการจัดคอร์ส อบรม สัมมนา

ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ และสิ่งที่เรียนมาจะสามารถนำมาใช้ได้ หลังจากที่พวกเขาผ่าน การอบรมจากแล้ว

3. สายแพ ทย์ทางเลือก

เพราะการพัฒนาของเทคโนโลยี อุตสาหกร ร มในปัจจุบัน ก่อให้เกิดม ลภ าวะมากมาย

ทำให้เป็นที่มาของการเจ็ บป่ วย ของคนที่มีภูมิคุ้มกันน้อย ย ากที่จะรักษาด้วยย าแผนปัจจุบัน

ทั้งเกิดสภาวะความเครี ย ดจากงาน ทำให้เกิดอาก ารต่างๆ ที่แพ ทย์ปัจจุบันทั่วไป

ไม่สามารถรักษ าได้ อาชีพการแพ ทย์ทางเลือก หรือผู้ที่มีความ สามารถแนะแนว การรั กษา

จากการใช้ธรรมช าติบำบั ด อย่างการรับประทานอาหารคลี น

หรือการใช้สม าธิรักษ าโร ค โยคะบำบั ด จึงกำลังเป็นอาชี พที่นิยมไม่น้อย

4. สายวางแผน ด้านการเงิน การลงทุน ในวัยเกษียณ

ในยุค 5.0 เริ่มมีการตระหนัก ถึงความสำคัญของ การบริหารจัดการเงินมากขึ้น

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่าง ไม่ลำบากในวัยเกษียณ เหมือนที่ผ่านมาในอดีต

ทั้งยังมีความต้องการ เกษียณอายุงานก็เร็วขึ้น เพราะเชื่อว่าหลายคนเบื่ อหน่ ายจากการเป็นมนุษย์เงินเดือน

และในส่วนเจ้าของกิจการ ก็อาจมีความต้องการเลี้ยงชีพ ด้วยการเล่นหุ้ นเพื่อให้เงินทำงานแทน

ฉะนั้นจึงทำให้ อาชีพการวางแผนด้านการเงิน การลงทุ นในวัยเกษียณ

มีหน้าที่เข้ามาช่วย บริหารจัดการเงิน และถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก

5. สายพัฒนา แอพพลิเคชั่น

โลกเข้าสู่ยุคดิจิตัลแล้ว ทุกอย่างจึงต้องอยู่กับอินเทอร์เน็ ต เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น

ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนา แอพพลิเคชั่น จึงกลายเป็นอาชีพ ที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่

ที่มีความคุ้นเคย กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นอาชีพแห่งอนาคตของ คนรุ่นใหม่ที่ลงทุ นน้อย

โดยใช้เพียงแค่คอม บวกกับทักษะ ด้านดิจิตัล ก็สามารถเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้

และถ้ามีทักษะด้านธุรกิจด้วย ก็จะทำให้สามารถต่ อ ยอดกลายเป็นผู้ประกอบการ

ได้ ซึ่งการสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ นั้น ในทางธุรกิจสามารถ มีได้ตั้งแต่หลักหมื่น ถึงหลักล้านเลยเชียว

6. สายโค้ ช

อย่าลืมว่า โค้ชมีหลากหลาย ประเภท เช่น โค้ชชีวิตการเรียนรู้ โค้ชพัฒนาบุคลิกภาพ โค้ชผู้บริหาร

โค้ชพัฒนาจิต ฯลฯ และแต่ละประเภท จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ซึ่งนอกจากให้คำแนะนำ

ตามความเชี่ยวชาญแล้ว ก็ยังช่วยเรื่องการพัฒนา ดึงศักยภาพในตัว ผู้ได้รับการฝึกสอน

ให้ออกมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เหมาะสมอีกด้วย และโค้ชจะทำหน้าที่ เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ

สำหรับการช่วยเป็นคู่คิด ให้เห็นมุมมองใหม่ๆ ไปจากที่เป็นอยู่และคุ้นเคย

ทั้งยังเป็นกระจกสะท้อน ให้ผู้รับการฝึกเห็นตัวเองได้ชัดขึ้น

เพราะเหตุนี้ อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ผลักดันให้ผู้รับการฝึก ประสบความสำเร็จตามต้องการได้

7. สายฟิต แอนด์เฟิร์ม

ไม่น่าเชื่อว่าเทรน ออกกำลังกายในช่วงหลังๆ นี้ จะมาแร งมาก การรักสุขภาพ

ของคนไท ยยังคงเป็นที่นิยมอยู่ อาจจะเพราะสังคมเริ่มตระหนักถึง โร คภัย

ฉะนั้นชีวิตจึงทำให้เกิด การสร้างค่านิยมด้านนี้ขึ้นมา ทำให้ผู้ที่รักสุขภาพ

แบบครบวงจร อาจจะต้องมองหาผู้ช่วย ในการดูแลทั้งโภชนาการและการออกกำลังกาย

ที่ปัจจุบันนั้น กลายเป็นไลฟ์สไตล์ ของคนเมืองมากขึ้น เพราะพวกเทร นเนอร์เหล่านี้

ต่างก็ได้การยอมรับสูง และส่วนใหญ่จะประจำตามศูนย์ฟิตเนส ซึ่งแต่ละบุคคล

มีการสร้างแบ รนส่วนตัวผ่านอ อ นไ ลน์ ก็เพราะมีผู้นำเท รนด์อย่างเหล่าดาร า

ที่เน้นการรักษ าความงาม และการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ทำให้อาชีพด้านนี้กำลังมาแร ง

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …