Home ข้อคิด 7 การเงินที่ดี สร้างได้ด้วยตัวเอง แก่ไปยังเลี้ยงตัวเองได้

7 การเงินที่ดี สร้างได้ด้วยตัวเอง แก่ไปยังเลี้ยงตัวเองได้

4 second read
0

แผ นการเงินนั้น เป็นอะไรที่จำเป็น ที่ทุกคนควรตระหนักเอาไว้ได้แล้ว คิดกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ยิ่งดีแล้วในวัยทำงานนั้น เราควรมี แผ นการเงินอะไรบ้าง ไปดูสิ

1.อย่างแรกเลย แผนเกษี ยณ

เราๆ ท่านๆ อย่าได้นิ่งเฉย ควรวางแผนการเงิน เพื่อวัยเกษียณ รับมือกับช่วงชีวิตตอนแก่

เพราะธร รมชาติชีวิตในช่วงนี้ จะไม่มีร ายได้ประจำ สุขภาพร่างกายก็เริ่ มถดถอยลง

มีหลากหลายช่ องทางที่ช่วยคุณออมเพื่อเก็บไว้ใช้ในวัยเกษีย ณ เช่นการลงทุ นผ่านกองทุ นรวม

เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุ นสำรองเลี้ ยงชีพ ประกั นแบบสะสมท รัพย์

และทองคำเอาไว้ก็ได้ อย่างน้อยๆ มันก็เป็นหลักประกั นให้คุณได้

2.แผนบริหารความเ สี่ยง

โลกทุกวันนี้ไม่มีอะไรแน่นอน เรื่องราวไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ใครจะไปรู้

ความเสี่ ยงทางการเงินที่สำคัญๆ นั้นเกิดจากการเกิ ดอุบั ติเหตุ ความเจ็ บป่ วย

และพวกความเสี่ ยงเหล่านี้นี่แหละ จะสร้างคว ามสู ญเสี ยทางการเงินเป็นอย่างมาก

เราจึงต้องวางแผนบริหารความเสี่ ยงเอาไว้ด้วย เช่นการทำประกั นชีวิต

เพื่อไม่สร้ างภาระให้กับคนที่อยู่ข้างหลัง ไม่ทำให้ครอบครัวลำบาก

3.แผนการออม

ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไร เงินออมนั้น ช่วยสานฝันทุกอย่างให้เป็นจริงได้

“เลือกช่องทางออม ที่เหมาะสม” ไม่ว่าจะเป็นพั นธบั ตร สล าก สหกรณ์

ตั้งโจ ทย์ด้วยว่าคุณต้องการ ผลตอบแทน แค่ไหน เพราะผลตอบแทนที่สูง

ย่อมมาพร้อมความเสี่ ย งที่เพิ่มขึ้นเสมอ แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มควั กกระเป๋าออมไป

ก็ต้องรักษาวินั ยไว้ให้ดี อย่าปล่อยให้กิเล ส มาทำลา ยแผนทางการออมของคุณได้เชียวนะ

4.การบันทึกรายจ่าย

นับว่าเป็นแผนเริ่มต้น ให้เราทราบหรือรู้ตัวอยู่เสมอว่า เงินที่ได้มานั้น

ถูกใช้จ่าย ไปในเรื่องใดบ้าง มันสมควรหรือยังสมเหตุสมผลไหม

วิธีที่ง่ายๆ คือ ช่วงต้นเดือนนั้น ควรตั้งงบประมาณรายจ่าย เช่น การเก็บออม ค่าอาหาร

ค่าโทรศั พท์ ค่าเดินทาง ค่ากิจกร รมต่างๆ จากนั้นเราทำการ บันทึก ประจำวันเอาไว้

ทุกๆ สิ้นเดือน มาดูว่ารายการใด ที่มันเหมือนหรือแตกต่าง จากที่วางแผนไว้หรือไม่

และนำมาวิเคร าะห์ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงต่อไป มันจะเราจะมีสติในการใช้จ่ายที่ดีขึ้น ทำให้ออมได้มาก

5.แผนการลงทุ น

ไม่ว่าจะเป็นการลงทุ นในตล าดหุ้ น กองทุ นประเภทต่างๆ หรือทอ งคำ

ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ต้องไม่ลืมก ฎ “การกระจ ายความเสี่ ยง” เชียวนะ

เช่นเดียวกับการออม คือเลือกลงทุ นในช่องทางที่มีความเ สี่ยง ที่คิดว่าตัวเองรับได้

ศึกษาข้อดี ข้อเสีย ของการลงทุ นนั้นๆ อย่างรอบคอบก่อนจะทำอะไร

6.แผนการบริหารห นี้ ให้เป็น

ทั้งนี้ก็เพื่อ ปลดเปลื้ องภาระห นี้สินที่มีอยู่ ให้พ้นตัวไม่ว่าจะเป็นห นี้บั ตรเครดิ ต ผ่อ นรถ

และหนี้ นอ กระบบ มันมากมายเยอะแยะไปหมด เพราะอย่างนี้ไงจึงควรจะทำ

แผนการบริห ารห นี้ เพราะทั้งแผนการออม และแผนการลงทุ น จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย

หากคุณยังไม่กำ จั ด ห นี้ให้พ้นตัวไปซะก่อน โดยเริ่มจากเรา ต้องรู้เท่าทันหนี้ก่อน

ว่ารวมทั้งหมดเท่าไหร่ ถ้าตั้งใจจะสะสา งห นี้ก้อนเดิม ก็ต้องหยุ ดส ร้างห นี้ใหม่เพิ่มไงล่ะ

7.แผนภ า ษี อากร

ถ้าในแต่ละปีคุณต้องจ่ ายภ า ษี ในจำนวนที่มาก การวางแผนภา ษี อากร

น่าจะเป็นเรื่องสำคัญ เพราะปัจจุบันมีหลากหลายวิธีที่ช่วยคุณประหยั ดภ า ษีได้

ไม่ว่าจะเป็นประกั น เงินผ่อ นบ้าน กองทุ นสำรองเลี้ยงชีพ R M F ,L T F เป็นต้น

ถ้าเราวางแผนดีๆ แต่ละปีคุณจะพบว่า ช่วยคุณประหยั ดภา ษี ได้เยอะเชียวล่ะ

เรื่องต่างๆ เหล่านี้ มนุ ษย์เงินเดือน คนทำงาน หรือคนทุกวัย ควรคิดและตระหนักได้แล้ว

เพื่อที่จะได้มีชีวิต ที่เป็นสุขแบบมั่นคง ในระยะย าว ไม่เป็นภาระใครเขาไง!

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …