Home ข้อคิด 6 นิสัยสร้างหนี้ แบบไม่รู้ตัว อนาคตจะลำบาก

6 นิสัยสร้างหนี้ แบบไม่รู้ตัว อนาคตจะลำบาก

0 second read
0

การเป็นหนี้ ชีวิตมันเครี ย ดวิตกกังวล หลายคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีพฤติกร ร ม การใช้เงินที่ฟุ่มเฟือย สร้างหนี้

และแม้ว่าการปรับนิสัย การใช้จ่ายของตัวเองเป็นเรื่องย าก แต่หากเรายังคงมีพฤติกร ร ม

ที่ใช้จ่ายเงินเกินฐานะ สร้างหนี้สิ นไปเรื่อยๆ มันก่อให้เกิดปัญหาด้านการเงินในระยะย าวนะ

ฉะนั้นควรต้องหาวิธีแก้ไข เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้เงิน เอาชนะ นิสัยสร้างหนี้ ให้จงได้

1.คนที่ใช้ชีวิตหรูหรา เกินไป

คนไม่รู้จักประมาณตน การใช้ชีวิตแบบนี้ เสมือนเป็นกับดั กที่ทำให้ชีวิตอยู่บนกองห นี้ สร้างความเดือ ดร้อน

ให้กับตนเองและครอบครัวไม่รู็จบ คนที่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตสะดวกสบาย คงปรับตัวปรับใจได้ย าก

ถ้าจำเป็นก็ต้องยอม อดทนปรับเปลี่ยนพฤติกร ร มการใช้ชีวิต ลดความสบาย ใช้จ่ายให้น้อยลง

ในระดับที่เหมาะสม ตามความกำลัง เช่น ลดการกินอาหารนอกบ้าน ซื้อเสื้อผ้า ราค าแพงให้น้อยลง

จัดลำดับความสำคัญทางการเงิน เพื่อเตรียมเงินสำรองไว้ใช้จ่ายไปกับสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็น ในการใช้ชีวิตประจำวัน

คุณจะจึงจัดสรรเงินเพื่อนำไปใช้กับสิ่งจำเป็นได้ รวมไปถึงกระทั่งปรับตัวปรับพฤติกร ร ม ฟุ่มเฟือย เพื่อไม่ให้เกิดห นี้

2.มีเพื่อนที่ฟุ้งเฟ้อ เราก็เป็นไปกับด้วย

เราต้องคบกับเพื่อนที่มีแนวคิดดี ๆ สร้างสรรค์ทั้งการทำงาน การทำเงิน เก็บออมและลงทุ น มุ่งสร้างเนื้ อสร้างตัว

เพราะเพื่อนมีอิทธิพล ในการบ่มเพาะนิสัยการเงิน เราก็ควรปฏิเสธบ้างเมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยว กินอาหารนอกบ้าน

เพราะนี่มันกลายเป็นรายจ่ายก้อนโต ซึ่งจะไปกระทบต่อรายการจ่ายประจำในแต่ละเดือนได้เช่นกัน

และอีกทั้งการหยิบยืมเงินจากเพื่อน แล้วเพื่อนไม่ยอมคืนเนี่ย ทำให้คุณเกิดความกังวลครุ่นคิด เป็นฝันร้ า ยที่ควรเลี่ ยงเลยล่ะ

เราก็ต้องพิจารณาก่อนว่า เงินที่ยืมไปนั้นได้นำไปช่วยใน เรื่องที่มีความจำเป็นไหม มีโอกาสได้คืนแค่ไหน

การให้ที่ไม่เดือ ด ร้อน มันจะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพราะฉะนั้นคิดให้ดีซะก่อน

3.ความต้อ งการ ในวัยเด็ ก

คนที่มีปัญหายุ่งย าก ในเรื่องเิน บางคนมีสาเหตุมาจากประสบการณ์วัยเด็ กที่ไม่สมหวังกับอะไรเท่าไหร่

ส่งผล ต่อจิตใจให้อย ากหลุดพ้นจากสภาพความย ากจน เหตุการณ์ในอดีตเหล่านั้น สามารถสร้างแร งกระตุ้ นให้เกิดความอย าก

ได้อย่างไม่มีขอบเขต ทำให้ใช้จ่ายเกินตัว เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไปในวัยเด็ ก อันที่จริงแล้วพฤติกร ร ม ใช้จ่าย

เกินตัวดังกล่าว มันคือสาเหตุของความเป็นห นี้ อันเป็นทุกข์ ฉะนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยน ทัศนคติใหม่

เพื่อให้มีความพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้ เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า

ให้ความสำคัญกับ การยกระดับจิตใจ ตัวเองมากกว่าวัตถุ

ฉะนั้น จึงไม่ต้องใช้จ่ายเงิน เพื่อแสวงหาเครื่องประดั บให้ตนเองมีค่าอะไรหรอก

4.ใช้จ่ายไป แล้วไม่จดบันทึก

ไม่วางแผนอะไรเลย ใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ เราควรทำบัญชีร ายรับร ายจ่ายเพื่อเลี่ ยงการใช้บัต รเค รดิต

เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียดอ กมาก นับว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และมีความสำคัญยิ่ง

เพราะเป็นสิ่งที่ช่วย เปลี่ยนพฤติกร ร ม การใช้จ่ายของบุคคล ให้สมดุล ช่วยให้คุณทราบพฤติก ร รม

การใช้จ่ายของตัวเอง ช่วยหาจุดด้ อ ยของการใช้เงิน อีกทั้งยังมีประโยชน์อย่าง แก่คนที่มีปัญหาทางการเงิน

ลอง ทำบันทึก รายจ่าย ทุกรายการในแต่ละวัน จัดทำเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายปี

เพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อ ไม่ให้เกินงบประมาณของตัวเองที่ตั้งไว้ วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ขาดวินัย เป็นอย่างมาก

5.ใช้บัต รเครดิ ตไม่เป็น

ที่จริงแล้วใช้บั ตรเค รดิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การสะสมแต้ มไปแลกกับส่วนล ดต่างๆ

แต่คนที่มักมีพฤติกร ร ม การสร้างหนี้ผ่านบั ตร แก้ไขโดยไม่ให้จ่ ายผ่านบัต รมากเกินไป

เลือกบั ตรเค รดิตและโปรที่เหมาะกับการใช้จ่ายของเรา การใช้จ่ายผ่านบัต รมันประหยัด

บัตรแต่ละใบนั้น ก็มีส่วนล ดสำหรับสถานที่ต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และบางธุรกร ร มยังฟ รีค่าธรรมเนี ยม การสะส มคะแน นเพื่อเลือกของกำนั ล

สิ่งสำคัญ คือ อย่าใช้เงินมากกว่าที่เรามี ให้อยู่ในขอบเขตของร ายรับได้ และต้องมีวินัยที่ดีในการชำ ระห นี้ จ่ายยอดเต็ม

ให้ตรงเวลาทุกเดือน ปัญหายุ่งย ากทางการเงิน จากบั ตรก็ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลต่อไปแล้ว

6.ไม่ออมเงิน สักที

เราต้องออมเงินได้แล้ว จัดสรรเงินเพื่อการใช้จ่าย ช่วยให้มีสภาพคล่องมีเงินใช้เพียงพอในอนาคต

ส่วนหนึ่งเนี่ย เป็นเงินออมซึ่งเป็นเงินเก็บไว้ใช้ย ามเกษียณ อีกส่วนเป็นเงินเผื่อเวลาฉุ กเฉิ น

สำรองเงินไว้อย่างน้อย 3- 6 เดือน สุดท้ายเป็นเงินออมเพื่อการลงทุ น เพราะมันจะสร้างผลตอบแทน ได้ดีกว่าเงินฝ ากธน าคารไง

การจัดความสมดุลของเงิน อย่างเหมาะสม ช่วยให้แผนการใช้จ่าย เป็นไปอย่างราบรื่น

การเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ไม่ใช่เรื่องย ากอีกต่อไป เพียงปรับนิสัยใช้เงินที่เกินตัวลงบ้าง ห นี้สินมากมายก็ไม่ตามมา

คิดหน้าคิดหลังก่อนจับจ่าย เรียนรู้ประโยชน์ของบั ตรเค รดิต อย่าละเลยการออม การลงทุ น การปลดห นี้

ทำได้ตามที่ได้กล่าวมานั้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณหมดปัญหา ไม่กังวล และช่วยให้คุณมีเงินเก็บเพื่อไว้เลี้ยงตัวเองย ามแก่ด้วย

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …