Home ข้อคิด 5 อาชีพยุคปัจจุบัน จบมาแล้วไม่ต้องคิดเรื่องตกงาน

5 อาชีพยุคปัจจุบัน จบมาแล้วไม่ต้องคิดเรื่องตกงาน

5 second read
0

พูดเลยว่า ใครเรียนในด้านนี้ไม่ต้องกังวล ว่าจะตกงานเลย เพราะบางอาชีพเนี่ย ถึงขั้นบอกว่า

กำลังจะจบ ก็เตรียมทำงานได้เลยแหละ มาลองดูอาชีพที่ นำมาฝากกันวันนี้

เผื่อว่าจะเป็นแนวทางให้กับคนกำลังจะเรียนต่อได้ กับ 5 หลักสูตรของโลกยุคใหม่ ที่จบไปใครๆ ก็อย ากได้

1. ตำรวจไซเ บ อร์

ไม่ต้องพ ก ปื นแล้ว พร้อมร ายได้หลักสิบล้ านต่อปีทีเดียว หลักสูตรนวัต กร รม

และการแปรรูปทางดิจิทั ล จากวิทย าลัยนวัตก ร ร มจาก สถานการณ์ของโลกปัจจุบัน

บ่อยครั้งจะเห็นกรณีหลายองค์กร ทั้งในและต่างประเทศถูกเ จ าะเข้าระบบเพื่อนำข้อมู ล

ขององค์กรไปกระจ ายสร้างความเสี ยหายให้กับองค์กรนั้นๆ จึงเป็นที่มาของอาชีพ

ผู้รักษ าความปลอดภั ยระบบดิจิทั ล เพื่ออุ ดช่องโห ว่ลดโอกาสการโดนแ ฮกจากบุคคลภายนอก

2. เทคโนโลยี ชีวภ าพ

ลดโลกร้ อน ตอบโจทย์พลั งงานได้ดี หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชี วภาพ และการแปรรูปเ ค มีชี วภ าพ

จากคณะวิทย าศาสตร์เทคโนโลยี คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ประเทศไท ยคือประเทศแห่งเ ก ษ ต ร กร รมหรอกนะ

แต่นอกจากการผลผลิต ด้านการเกษตรของเรา ที่สามารถนำมาบริโภ คได้แล้ว

ยังมีสิ่งที่เกิ ดขึ้นจากกระบวนอุ ต ส าห กร รม การเกษตร สิ่งนั้นคือก ากเหลือทางการเกษตร

แท้จริงแล้ว ของพวกนี้สามารถนำมาผลิตเป็นพลั ง งานชีวภาพได้ และสามารถใช้ทดแทนพลั ง งานได้

เพราะงั้น อาชีพนักเทคโนโลยี ชีวภ าพ จึงมีความสำคัญ มีเป็นประโยชน์ต่อโลกอย่ างมาก

3. นักบิ๊กเดต้า

เพราะสามารถเปลี่ยนข้ อมูลมหาศ าลเป็นทรัพย ากรอันล้ำค่า ทางธุรกิจได้ หลักสูตรวิทย าศ าสตร์

และนวัตกร รม ข้อมูลจากคณะวิทย าศ าสตร์และเทคโนโลยี เพราะการตัดสินใจลงทุ นแต่ละครั้ง

ก็ต้องทำอย่ างรอบคอบเสมอ เพราะถ้าตัดสินใจพล าดเนี่ย มันหมายถึงธุรกิจอาจเจ๊ งได้

สิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ เพื่อลดความเสี่ ยงในการตัดสินใจเหล่านี้คือ ข้อมู ลทางสถิติต่างๆ

เช่น ชุดข้อมู ลขนาดใหญ่ Big Data แล้วใคร ที่เรียนสายนี้ไม่ตกงาน

4. วิศวกรแห่งอนาคต

พัฒนาย านยนต์แห่งอนาคต หลักสูตรวิ ศ ว กร รม เทคโ นโ ลยีย านยนต์ จากคณะวิศว กร รม ศ าสตร์

ในอนาคตอีกไม่ไกล ย านพ าหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จะเข้ามาทดแทนน้ำมันแน่ๆ

เพราะงั้น อาชีพวิศวกรย านยนต์เดิมๆ จึงอาจไม่สามารถตอบโจทย์ได้ อาชีพวิศวกร ย าน ย นต์สมัยใหม่นั้น

จึงเป็นที่ต้องการอย่ างมาก จากฐานการผลิตอุตสาห กร รม ย านยนต์ของประเทศไท ยเลย

5. นักวิจั ย อาหารสุดว้าว

ก้าวสู่โลกนวัตกรรมอาหาร หลักสูตรวิทย าศ าสตร์ นวัตกร รม ทางอาหาร จากคณะวิทย าศ าสตร์

และเทคโนโลยีนักวิจั ยอาหาร ที่มีความรู้ด้านและมีความคิดสร้างสรรค์ ก็ย่อมเป็นที่ต้องการ

ในอุตสาห กร รม อาหารยุคใหม่ของทุกวันนี้ ที่มีการเติบโตเรื่อยๆ ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

รุ่นใหม่ที่ต้องการ พัฒนาธุรกิจอาหารให้มีความโดดเด่นกว่าใคร สำนักงานคณะกร รม การอาหาร

และย าจะเป็นเครื่องมือสำคัญ สำหรับการพัฒนาด้านนวั ต กร รม ทางอาหาร

ที่สามารถผลักดันอุตสาห กร รม อาหารของไท ยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลได้ไงล่ะ

ขอขอบคุณ p a n t i p – 3 7 7 7 9 2 2 2

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …