Home ข้อคิด 5 วิธีออมเงิน รายได้ไม่แน่นอน ก็ทำได้

5 วิธีออมเงิน รายได้ไม่แน่นอน ก็ทำได้

0 second read
0

ไม่ว่าใครก็คงหวั่น กับเรื่องการเงิ น ในบั้นปล าย เพราะอาชีพก็ไม่ได้มีความแน่นอน

ยิ่งในยุคนี้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ ร ายได้ต่อเดือนอาจจะไม่เท่ากัน ฉะนั้น

คนที่ไม่มีเงินเดือน ควรคิดเรื่องออมเงินเก ษียณ เผื่อในภายภาคหน้า คุณจะได้ไม่ลำบากมากนัก

1.ทำประกั นสุขภาพเอาไว้ก็ดี

การเลือกทำประกั นสุขภาพให้ตัวเอง เป็นอีกทางเลือกเพื่อเพิ่มความมั่นคงในชีวิต

เพราะหากเกิดเจ็ บป่ว ย หรือประสบอุ บั ติ เห ตุขึ้นมาต้องนอนโรงพย าบาล

จะได้มีคนเข้ามาดูแลในส่วนนี้ให้ ไม่ต้องมาคอยกังวลว่า จะมีเงินใช้จ่ายส่วนนี้หรือไม่

2.ต้องให้ชัดเจน ในการวางแผนการใช้จ่าย

ใครที่มีร ายได้ไม่คงที่ในแต่ละเดือน จงรู้จักวางแผนชีวิต กับรายจ่ายที่จำเป็น

ในแต่ละเดือน จึงเป็น เรื่องที่สำคัญ เช่น เราต้องจ่ายค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ

ค่าเช่ าบ้าน ฯลฯ มากน้อยแค่ขนาดไหน เพื่อจะได้จัดส รรเงินให้ได้ตามที่ต้องใช้

มันจะช่วยให้เราคุมค่า ในการใช้จ่าย ไม่ให้เผลอใช้เงินมากจนเกินตัว

3.แบ่ งเงินไปลงทุ น

การที่มีร ายได้ไม่แน่นอน เราต้องวิธีสร้ างผลตอบแท น ให้เงินเก็บของเราด้วย

เช่น อาจแบ่ งเงินบางส่วนที่ได้มาไปลงทุ น ให้มัน งอกเงย

เป็นผลตอบ แทนในอนาคต ดีกว่าเก็บเงินไว้เฉย ๆ และก็กันเงินไว้ลงทุ น

อย่างน้อย 10 % ของ ร ายได้ของเรา การลงทุ นก็ขึ้นกับว่า ยอมรับความเ สี่ ยงได้มากน้อยแค่ไหน

4.ออมเงินเกษี ยณ เพื่ออนาคตจะได้ไม่ลำบาก

อีกเรื่องหนึ่ง ที่คุณเสี ยเปรี ยบพนักง านประจำ คือไม่มีหลั กประกัน

เช่น ประกั นสั งคม กองทุ นสำรองเลี้ ยงชีพ กองทุ นบำเหน็ จบำนาญ

เพื่อเป็นเงินออมย ามเกษีย ณ ฉะนั้นแล้ว ควรสร้างหลักประกั นให้ตัวเองได้แล้ว

เช่น การนำเงินไปลงทุ นในกองทุ นรวม ทำประกั นชีวิตแบบบำน าญ

สมั ครสมาชิ กเพื่อออมเงินกับ กองทุ นการออ มแห่งชาติ เพื่อที่จะได้รับเงินสมทบ

จากรั ฐบ าล 50 – 100 % รับรองได้ว่าให้ผู้ประกอบ อาชี พอิส ระ

จะมีบำน าญใช้ในวัยเกษีย ณ เหมือนกับ พนักง านประจำ หรือข้าร าชการแน่!

5.มีบั ญชี ที่ใช้จ่ายสำหรับฉุ กเฉิ น

เช่น อุบั ติเ หตุ เจ็ บป่ว ย รถเสี ย หรือไม่มีงาน เหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ

เพราะฉะนั้น จึงควรสำรอ งเงินฉุ กเฉิ นไว้เผื่อด้วย แนะนำว่าอย่างน้อย ๆ

ควรมีประมาณ 6 เท่าของค่าใช้จ่าย เพราะอย่าลืมว่า คุณนั้นไม่ได้

มีสวั สดิการต่างๆ มาช่วย เหมือนมนุ ษย์เงินเดือนนะ จำไส้

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …