Home ข้อคิด 15 ข้อคิด ทำก่อนอายุ 45 มีกินมีใช้ทั้งชีวิต

15 ข้อคิด ทำก่อนอายุ 45 มีกินมีใช้ทั้งชีวิต

0 second read
1

แนวคิดจากประสบการณ์ตรง ผมได้วางเป้าหมายส่วนตัวเอาไว้ ว่าต้องการมีอิสรภาพทา ง การเงินเมื่ออายุไม่เกิน 45 ปี

และมีทรัพย์สิน ที่สร้าง ร ายได้ เพียงพอให้ใช้ไป ได้ตลอ ดทั้งชีวิตของผม

1. เก็บเงินล้าน บาทแรกให้ได้ แล้วล้านต่อไปจะง่าย

คำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้วิธี การบริหารเงินที่ถูกต้องจน มีล้านบาทแรกได้

แล้วล้านต่อไป ไม่ใช่เรื่องย ากมากนัก ประกอบกับเรามีทุ นล้านแรกเอาไปต่อยอด ความมั่งคั่ง

2. จงเก็บ เงินโบนั สไว้ให้ดี

มันเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุ นได้ ผมให้ร างวั ลตัวเองในแต่ละปีไม่เกิน 30 % ของเงินโบนั ส

แล้วในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ น ทำเช่นนี้ได้เพราะผมมีความสุข ในการเก็บเงินมากกว่าใช้เงินไงล่ะ

3. อ อมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุม ความอย ากของตนเอง โดยทยอ ยซื้อของชิ้นใหญ่ อย่าซื้อทีเดียวติดๆ กั น เช่น

โทรศั พท์มือถือ แพคเก จเที่ยวและรถยนต์ ให้เว้นช่วงห่าง ๆกัน เพราะความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุด

เราควรซื้อของที่มีโอกาสได้ใช้จริง ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่าไปซื้อมัน จำไว้!

4. จงเลือกทำงาน ที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสมกับตัวเอง มันช่วยทำให้เงินเดือนและตำแหน่ง เติบโตได้เร็ว

ที่สำคัญควรเลือกทำงาน กับเจ้านายฉล าดๆ จะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

5. หัดลงทุ นเพื่อให้ มีร ายได้เสริมอยู่เสมอ

อนาคตอาจกลายเป็นรา ยได้หลักก็ได้ เช่น ลงทุ นในหุ้ น กองทุ นรวมตราส าร ทุนทอ ง คอนโด

และขา ยของออ นไลน์ ก่อนลงทุ นต้องศึกษาให้รู้ก่อน และจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหน

ผมเคยลองมาหลายอย่างปัจจุบัน เน้นลงทุ นกองทุ นรวม กับคอนโดเป็นหลัก

6. ล ดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย และเห็นผ ลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว สิ่งแรกทำเรื่อง รี ไ ฟแน นซ์บ้าน เพื่อลดด อ กเบี้ย

มาตรการสองเปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือน มันช่วยประหยัดไปปี ละแสนบาทเลยล่ะ

7. ใช้บัตรเค รดิ ตเป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่าย ให้กับเรา

อย่าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบัต รเค รดิ ต เพราะได้ส่วนลด คะแน นสะสม ได้เงินคืนกลับมา

ดีกว่าการใช้เงินสด ผมใช้บั ตรเ ครดิตหลายใบ โดยชำ ร ะเต็มจำนวน และเลือกใ ช้บั ตรที่ให้ส่วนลด มากที่สุด

8. เริ่มบันทึกการเติบโต ของทรัพย์สิน และร ายได้ทุกๆปี

การบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบ กพร่ องว่าควรปรับปรุงส่วนไหน และใช้กำหนดแน วทางไปสู่เป้าหมาย

ได้แก่ การเติบโตของร ายได้ การเติบโตของทรัพย์สิน และผลตอบแทนจากการล งทุ น เพื่อให้บรรลุ อิสรภา พทางการเงิน

9. ออมเงินแบบอื่น นอกจากฝาก เงินธน าค าร

การออมเงินทางเลือก ได้แก่ พันธบั ตรรั ฐบาล หุ้ นกู้ กองทุ นรวม และประกั นชีวิต เป็นต้น

อย ากแนะนำให้ลอง เพราะผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นจะทำใ ห้ถึงเป้าหมายได้ไว

10. ระวังวิกฤ ติเศ รษฐกิจให้ดี

เช่น วิกฤติต้มยำกุ้ง วิกฤติแฮมเ บอร์เก อร์ ทำให้คนรวยจนลงในพริ บตา

ความรู้เศรษ ฐศา สตร์เป็นเรื่องสำคัญ ทำให้เข้าใจวงจรเศร ษฐกิ จที่มีทั้งเติบโตแล ะตกต่ำสลับกันตลอด

การสังเกตดั ชนีชี้วัดทางเศร ษฐกิ จ มันช่วยให้ลงทุ นถูกจังหว ะและความเสี่ย งไม่สูง

11. จงเลื อกทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุ นให้ดี

เช่น บ้านและรถยนต์ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ มันถือว่าเป็นต้นทุ นจม จนกว่าข ายออกไป

ผมเลือกบ้านในทำเลดี ราค าคุ้มค่า อีกอย่างคือไปทำงานสะดวก โดยไปเยี่ยมชมโครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง

ก่อนตัดสินใจซื้อ เลือกรถรุ่นที่เป็นที่นิยมของตลาด คุ้มค่าและไม่เสี ยบ่อย

12. เรียนรู้การลงทุ นโดยใช้เงินผู้อื่น

เช่น การกู้เงินซื้อคอนโด เราจะได้กำไรมากจากเงินลงทุ นน้อย ผมลงทุ นคอนโดย่ านพระราม 9

ซื้อไว้เมื่อ 5ปีก่อนราคา 1.8 ล้าน โดยใช้เ งินตนเอง 2 แสน ที่เหลือกู้ธนาคารผ่อนจ่ายเดือ นละ หมื่นบาท

ปล่อยเช่ามาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาท แล้วปัจจุบันที่ข ายกันในเว็ บไซต์ราค า 2.8 ล้านบาท

หากขายไปจะได้กำไรประมาณ 1 ล้าน และได้กำไร จากส่วนต่างค่า เช่ากับยอดผ่อนอีกด้วยนะ

13. เรียนรู้ จากการลงทุ นของเราที่ผิ ดพล าด

ทุกคนที่เคยลงทุ นต้องเคยข าดทุนเป็นเ รื่องปกติ ผมเองเคยข าดทุนจากวอเรนต์เกื อบแสน

เคยติดหุ้ นวงในมาเกือบสิ บปี เพิ่งจะขายได้ ผมไม่เลิกลงทุ นในหุ้ น แต่จะเลิกเล่นหุ้ นในแบบที่เคยเจ็ บมาก่อน

14. ศึกษาหาความรู้ การเงิน ให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บ บอร์ด แฟนเพจ ยูทูบ และเพื่อนๆ ช่องทางเข้าถึง

ความรู้มีมากม าย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

15. จงเลือกนำเงิน ไปลงทุ นเฉพาะเงินเย็น

การลงทุ นต้องใช้เวลาและมีโอกาสข าดทุน และถ้าข าดทุนจริงเราจะได้ไม่เดื อดร้อนมากนัก

ผมกำหนดเงินสดขั้นต่ำ ที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่างน้อย 12 เดือน ส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุ นได้

สักวันหนึ่งการมีอิสรภาพ ทางการเงิน ต้องเกิดขึ้น การอย ากจะทำอะไรก็ได้ ที่เราอย ากทำ โดยที่ยังมีร ายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอแม้ไม่ต้องทำงาน เชื่อว่าทุกคนทำได้

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …