Home ข้อคิด 13 แนวคิด สอนลูกให้คิดเป็น เขาจะได้ดีและอนาคตสดใส

13 แนวคิด สอนลูกให้คิดเป็น เขาจะได้ดีและอนาคตสดใส

0 second read
0

1.​อย่าสอนให้เขา เป็นศูนย์กลางของจักรวาล

การที่พ่อแม่ตามใจ ยิ่งถ้าบ้านนั้นมีลูกเพียงคนเดียว และบ่อยครั้งที่เด็ ก คนนั้นมักจะได้ความรัก

ความใส่ใจจากทุกคนรอบๆตัว โดยลืมที่จะเรียนรู้การเป็นผู้ให้

จะบอกว่ามันมีผลอย่ างมาก หากพวกเขาเริ่มโต เมื่อโลกไม่ได้เหมือนที่บ้านอีกแล้ว

การฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้บ้าง มันจะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นมากเลย และดีกับตัวเขาด้วย

2.ไม่คาดหวัง ใหลูกสมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่น

เพราะทางที่ดีนั้น เราควรสอนให้เขามีความพย าย ามทำทุกอย่ างด้วยตัวเอง แต่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบที่สุด

สอนให้เขารู้ว่า เราสามารถล้ มเหลวได้ และสิ่งเหล่านี้ มันจะช่วยให้พวกเขาได้ฝึกการเรียนรู้

ที่จะรับมือกับอุปสร รคต่างๆ ได้ดี ทั้งยังมีความสุขกว่าเ ด็กที่พย าย ามทำทางให้สมบูรณ์แบบ

3. สอนให้จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยที่มีความสร้างสรรค์ด้วย

เชื่อว่าในชีวิตจริง เราไม่สามารถเลี่ ยงที่จะต้องเจอกับเรื่องราวที่ผิดหวังได้

ทุกคนล้วนแล้วต้องได้เจอเรื่องราวเหล่านี้ ตั้งแต่เป็นเด็ก ไม่ว่าจะเคยสอบต ก

หรือล้ มตอนกำลังหัดเดิน และพ่อกับแม่ก็สามารถ ฝึกความเข้มแข็ง

ทางจิตใจของลูกได้ โดยการไม่เข้าข้างลูก แต่จงสอนให้พวกเขา

เรียนรู้จากข้อผิ ดพลาด จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่ างสร้างสรรค์ด้วย

4.ฝึกให้เขาเรียนรู้จากความผิ ดพลาดที่ผ่านมา

ความที่เรารักลูก เราเองต้องการมั่นใจกับสิ่งที่ลูกทำ เช่น พย าย ามตรวจการบ้านให้

เช็ คกระเป๋านักเรียน ว่าเขาเอาทุกอย่ างไปโรงเรียนครบหรือเปล่า และทางที่ดี

หากเป็นเช่นนี้ เราควรฝึกให้พวกเขาได้เรียนรู้ จากความผิดพล าดของตัวเอง

เพื่อให้เขาได้พัฒนา ได้เรียนรู้วิธีการในการจัดการกับปัญหาด้วยตัวเขาเองดีกว่านะ

5. สอนให้รู้จักคุณค่าที่แท้จริง ของชีวิต

คนเราตัดสินใจกับเรื่องสำคัญต่างๆ ของชีวิตได้ด้ว ยคุณค่ากับเรื่อง

ที่เราควรสอน ให้ลูกของเรามองเห็นคุณค่า ในตัวเอง

และเรียนรู้ที่จะรักษาคุณค่าเหล่านั้นเอาไว้ให้ดีด้วย

6.ไม่เอาความรู้สึกผิ ด มาใช้กำหนดการตั ดสินใจ

เพราะการที่เราสอนให้พวกเค้าเป็นคนที่มีจิตใจดี โอบอ้อมอารีนั้น

เป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ควรทำมากจนเกินไป มากจนลืมความผิดชอบชั่ ว ดี

จนแยกไม่ออก อย่ างเช่น ที่โรงเรียนอาจมีเพื่อนที่ไม่ได้อ่ านหนังสือมา

เพื่อมาสอบ แล้วมาขอลอกข้อสอบ และด้วยความรู้สึกผิดนี้ของเด็ ก

ว่าเพื่อไม่ให้โดนครูทำโ ท ษ หรือสอบตก เด็ กอาจจะยอมทำผิ ดเพื่อให้เพื่อนลอกข้อสอบ

และสิ่งที่ทำนั้น มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องด้วย สอนให้เขาเข้าใจ

7. อย่ าให้ความกลั ว เป็นสิ่งที่ทำให้เขาตั ดสินใจอะไรบางอย่าง

ก็จริงที่ว่าพ่อแม่ มีหน้าที่ต้องปกป้องลูก จากอั นต รายทั้งหลายที่เข้ามา แต่เราก็ควรให้พวกเขา

ได้รู้จักเรียนรู้ที่จะรับมือ กับความกลั วด้วย สอนให้รู้ถึงถึงอั นต ร ายต่างๆ

สอนให้เขาเข้าใจ ถึงความรู้สึกกลั ว ฝึกให้เขาได้รู้จักเผชิญหน้ากับความกลั วบ้าง

8.รับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูกๆ

เชื่อว่ามีพ่อแม่จำนวนไม่น้อย เลยต้องการให้ลูกมีความสุข

ดังนั้นก็จะพย าย าม สร้างความสุขให้ลูก ด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย

แต่อย่าลืมว่าในโลกของความเป็นจริง ความสุข ความทุ กข์นั้น

เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นๆ เพราะงั้น เราควรที่จะสอนให้ลูกมีความสามารถ

ในการจัดการอาร ม ณ์ตัวเองได้ และสอนให้พวกเขาเรียนรู้ว่า

ความรู้สึกของเราเกิดจากตัวของเราเอง ไม่ได้กับคนอื่นเลย

9. อย่ าหาทางลัด ให้พวกเขาเลย

เพราะบางครั้ง เวลาที่เราเห็นลูกทำอะไรช้า ๆ เราก็อย ากที่จะช่วย แต่เราลืมไป

เราควรที่จะให้พวกเขาได้ทำเอง ทำด้วยตัวเอง ได้ฝ่ าฟั นอุ ปสร รค

และเรียนรู้จากการ ลงมือทำอะไรให้สำเร็จด้วยตัวเอง เริ่มตั้งแต่ต้นจนจบบ้าง

10. ปกป้องลูกจากความผิดหวัง และความเจ็ บ ป ว ด

เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเจอกับความผิดหวัง และถือเป็นเรื่องปกติ คนเป็นพ่อแม่ ก็คงไม่อย าก

เห็นลูกของตัวเองต้องผิ ดหวังหรอก หลายคนพย าย ามปกป้องลูก

จากความรู้สึกนี้ ซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะย า ว แน่นอน ทางที่ดีนั้นควรฝึก

ให้ลูกได้เผชิญความผิดหวังบ้าง แต่เราก็คอยอยู่ข้างๆ พวกเขา

คอยแนะนำให้กำลังใจพวกเขาเสมอ ในการจัดการกับความรู้สึกด้วย

11.ให้อำนา จพวกเค้าในการตัดสินใจอย่ างเหมาะสม

การฝึกให้เด็ กกล้า ตัดสินใจเองได้ โดยการฝึกให้มีโอกาสในการตัดสินใจ ในสถานการณ์ต่างๆ

จะช่วยให้พวกเค้ามีความมั่นใจ แต่อย่ างไรซะ ก็ควรให้พวกเขาได้รับรู้ ถึงหน้าที่

และบทบาทของคนในบ้านด้วย อย่างพ่อแม่ พี่ แม้แต่ญาติผู้ใหญ่

ที่พวกเขาควรจะแสดงความนับถือนั่นเอง

12. ฝึกให้ลูกมีวินัย ไม่กลั วต่อการถูกล ง โ ท ษ

การลงโท ษนั้นคือการที่เราทำโท ษ หากเขาทำผิด

แต่การฝึกความมีระเบียบวินัย คือการฝึกให้พวกเค้าสร้างอุปนิสัยที่ดี

ที่จะมีผลต่อความสำเร็จของพวกเขาเองในอนาคต การฝึกให้เด็ ก

มีระเบียบวินัย อาจทำได้โดยให้พวกเค้าได้เรียนรู้ถึงผล กระทบจากการที่

ไม่ทำอะไรบางอย่ างซึ่งไม่ใช่การลงโ ท ษ และการที่พวกเค้ารู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้น

ซึ่งเป็นผลดีหรือผลเสี ยกับชีวิตของพวกเค้า ได้ด้วยตัวเอง

13. ฝึกให้มีความรับผิ ดชอบ

เพราะมันเป็นอุปนิสัยที่สำคัญ ต่อการดำเนินชีวิต เพื่อประสบความสำเร็จในอนาคต

เพราะงั้น เราควรฝึกให้ลูกมีความรับผิ ดชอบ ในกิจก ร รม

หรือหน้าที่ของตัวเอง ตั้งแต่ยังเล็ก อย่างการที่ ทำการบ้าน หรือแปรงฟั นก่อนเข้านอน

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …