Home ข้อคิด ข้อดี 7 อย่าง ของการมีทองเก็บ สิ่งเหล่านี้ที่หลายคนไม่ค่อยรู้

ข้อดี 7 อย่าง ของการมีทองเก็บ สิ่งเหล่านี้ที่หลายคนไม่ค่อยรู้

4 second read
0

เพราะแต่ละคน นั้นก็มีเป้าหมายในการเก็บทอง ที่ต่างกันแต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

ทองคำ ก็ยังเป็นที่ต้องการ ในทุกวันนี้ ช่วงเหตุก ารณ์สำคัญๆ ดังต่อไปนี้

ที่จะทำให้ ทองคำ เป็นตัวช่วยได้ดี ในการเก็บออม

1. ใช้จ่ายในย า มเ จ็ บป่ ว ย

เช่นค่ารั กษาพ ย า บา ล ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่คนทุกวัยต้องนึกถึงเชียวล่ะ

โดยเฉพาะ วัยเกษียณที่มีอายุมากๆ แล้วสุขภาพก็อาจไม่ได้ดีเหมือนก่อน โอกาสเกิดโ รค ร้ า ย

ก็มากขึ้นตามอายุ ฉะนั้น ควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ และแน่นอนว่าโ ร คร้ า ยบาง โ ร ค

มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ประกั น สุ ข ภ า พ หรือประกั นสังคม

อาจจะช่วยเราได้ ไม่เต็มที่หรอกเราจึงต้องมีเงินเก็บในส่วนนี้ให้พอ

2. ป้องกันอัตราเงิ นเฟ้ อ ยุคนี้ข้าวของแพงขึ้น เงินเก็บแทบไม่เหลือกันแล้ว

“อัตร าเงินเฟ้ อ “ นับว่าเป็นศั ต รูตัวฉก าจที่ทำให้เงิน มีมูลค่าลดลง

เพราะถ้าเกิดภาวะเงินเฟ้ อ นั่นแปลว่า สินค้ าและบริการต่าง ๆ จะมีราค าแพงกว่าเดิม

อย่าฃเมื่อ 3 ปีที่แล้วนั้น ราคาก๋วยเตี๋ยวชาม 30 บาท ทุกวันนี้ล่ะ 40 บาท เป็นต้น

และนี่แหละ จะส่งผลต่อเงินเก็บที่มีอยู่ จนไม่พอใช้จ่ายในวัยเกษียณ แต่กลับกัน

ทองคำ สามารถป้ องกันความเสี่ ย งของอัตร าเงินเฟ้ อได้ดี ราาทองนั้นไม่เปลี่ยนไป

ตามราค าสินค้ า ยิ่งเงินเฟ้ อสูงราค าทองยิ่งสูงตามไปด้วย

3. สำรองการเงินในย า มฉุ ก เ ฉิ น

เราคงจะเคยเห็นข่ าวผู้ปกครอง นำทองมาข ายในช่วงเปิดเทอม เนื่องจากว่าค่าใช้เรื่องเรียนต่อของลูก

ค่อนข้างสูง พ่อแม่ท่านใดที่ไม่ได้วางแผนการเงินดีๆ ล่ะก็ ได้ทองคำนี้ละมาช่วยให้ผ่านพ้น

ช่วงย ากลำบากไปได้ ทั้งนี้ยังมีเรื่องของอุบั ติเ ห ตุ หรือแม้แต่ปัญหาทางด้านก ฎห ม า ย

ที่อาจจำเป็นต้องใช้เงินมาก จนส่งผลให้เงินหมดไป หรือแม้แต่ ปัญหาเรื่อง

เศรษฐกิจแ ย่ ฯลฯ จนทำให้เงินเก็บ ที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคต กลับไม่พอซะงั้น

4. ใช้แทนการเก็บเงิน เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ งั้นเปลี่ยนมาเป็นทองแทน

เพราะมันเป็นสินทรั พย์ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน

สำหรับผู้ ที่เก็บเงินไม่อยู่ โดยการเก็บทอง แทนการเก็บเงินนั้นก็เหมือนกับการฝากเงิ นประจำกั บธนาคาร

แค่เปลี่ยนจากสะสมเงิน เป็นสะส มทองแทนโดยจะใช้โป ร แก รม ออ ม ทอง ก็คือทะยอยซื้ อทอง

สะสมทุก ๆเดือน เพราะงั้นเราจะได้ราค าแบบเฉลี่ยกันไป ทีนี้พอออมครบอย า ก จะเบิก

ทองมาเก็บไว้ กับตัวเองบ้าง หรือข ายคืนเปลี่ยนเป็นเงิน ก็ทำได้เช่นกัน

5. เป็นทุนในการทำธุรกิจ เมื่อต้องการทำธุริจ แต่ทุนไม่พอ และเงินเก็บเหลือน้อย

แม้ว่าทองคำจะไม่มีปันผล ไม่มี ดอ กให้เหมือนสินทรั พย์อื่น ๆ แต่ว่านะ ราค าส่วนต่าง

คือสิ่งที่ทำให้ทองคำ ได้รับความสนใจในการลงทุ น และมีหลายคน ที่เกษียณแล้วหันมาทำธุรกิจเล็ก ๆ

เพื่อให้เกิดร ายได้ โดยบางครั้ง อาจต้องใช้ทุนไม่น้อย เงินที่เก็บมาอาจไม่พอ

ทำให้ทองคำ เป็นสินทรั พย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

6. ให้เป็นของขวัญลูก สำหรับวันสำคัญ

เพราะทองคำ นับว่าเป็นสมบัติที่มีมู ลค่า หลายๆ คนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็นมรดกให้แก่ลูกหลาน

บ้างก็เอาไว้เป็นทุนสำรอง หรือให้เป็นของขวั ญในวันสำคัญ ๆ

และลูกหลานของเรา ก็นำทองเหล่านี้ ไปต่ อ ยอดทางการเงิน อีกทอดหนึ่งได้เช่นกัน

7. สินทรั พย์ทางเลือก การกระจ ายความ เ สี่ ย ง

เพราะการถือทองคำไว้เผื่อวันใดหุ้ นตกจะได้อุ่นใจอยู่เสมอ

ความเ สี่ ย งที่ว่านี้คือความเ สี่ ย งของค่าเงิน และมีหลายประเทศ เก็บสำรอง ทองคำไว้

เพื่อป้ องกันการเกิดวิ ก ฤตทางการเงิน ซึ่งคนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยเลย ที่ซื้ อทองเก็บไว้

เพื่อเป็นการลงทุ น ทั้งยังกระจ ายความเสี่ ย ง ของสินทรั พย์อื่น ๆด้วย

เช่น หุ้ น ต ร า ส า ร หนี้ พันธบัตร เพราะถ้าเกิดวิ ก ฤ ต สินทรัพย์ ที่ลงทุนตัวใด

ข าดทุนจะได้มีทอง เอาไว้เป็นหลั กประกัน เพราะราค าทองไม่เปลี่ยนไปตามราค าสินค้ าอื่น

ยิ่งเงินเฟ้ อสูงราค าทองยิ่งสูง ฉะนั้น อย่างน้อยๆ การมีทองติดตัวไว้มันก็ทำให้เรามั่นใจอุ่นใจ

ได้ว่ามีเงินสำรอง และสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทอง ยังเป็นที่นิยม คือ ความต้องการใช้ทอง ในด้านต่าง ๆ

โดยเฉพาะด้านการลงทุ น ที่นักลงทุ นหันมาถือครองทองคำ กันมากขึ้น ป้องกันความเสี่ ย ง ของค่าเงิน

ทั้งยังราค าทองที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องตามความต้องการ แต่ถึงกระนั้น

ไม่ว่าเราจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรอง ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่า มีหลั กประกันการเงิน เมื่อต้องพบเจอกับปัญหา

ขอบคุณ a u s i r i s

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …